ZK 135-1

Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou.

Cena kurzu (bez DPH):

Na dopyt

Termín:

Dohodou

Dĺžka trvania

min. 88 hodín

Miesto konania kurzu:

Zvarex - Zváračská škola

Miesto konania

Podmienky prijatia na kurz

Vek od 18 rokov. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo identifikačný preukaz zvárača.

Ukončenie kurzu

Skúška z profesionálnych znalostí – týka skutočnosti súvisiacich s danou technológiou zvárania podľa rozsahu k požadovanej kvalifikácii a môže sa vykonať jedným z nasledovných spôsobov, alebo ich kombináciou:
– aktívny test – pozostáva minimálne zo 6 otázok na voľné zodpovedanie, alebo
– pasívny test – pozostáva z 30 otázok s výberom z viacerých možností, kde len 1 je správna
alebo
– ústna skúška – o ústnej skúške musí byť vyhotovený písomný záznam.

Skúška z legislatívy pri zváraní – skúšku tvorí pasívny test, ktorý pozostáva z 30 otázok pokrývajúcich rozsah nevyhnutných poznatkov z príslušných noriem podľa spôsobu zvárania (STN 05 0600, STN 05 0601, STN 05 0610, resp. STN 05 0630).

Čas na vypracovanie každej časti je 60 minút.

 

Prihlásenie do kurzu